Betingelser og vilkår

Generelle vilkår og betingelser

 

1. Identitet

 

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (herefter benævnt "Generelle vilkår og betingelser") regulerer brugen af hjemmesiden "Stand by me" (herefter benævnt "Webshoppen") for virksomheden BKF-KLIMA A/S med registreret kontor i Tempovej 18 – 22, 2750 Ballerup under firmanummer 18297094 (herefter benævnt ”BKF”). Disse betingelser gælder også, når en ordre afgives via Webshoppen .

 

1.2 Enhver, der afgiver en ordre via Webshoppen (herefter benævnt "Slutkunden"), bekræfter at være en fysisk person, der er juridisk kompetent.

 

2. Anvendelse

 

2.1 Disse Almindelige Handelsbetingelser gælder for hvert tilbud fra BKF på Webshoppen og for hver aftale indgået af BKF og Slutkunden. Disse generelle vilkår og betingelser offentliggøres på Webshoppen . Afgivelse af en ordre på Webshoppen betragtes som en eksplicit accept af de generelle vilkår og betingelser. Den, der afgiver en ordre, erklærer udtrykkeligt at kende og acceptere de generelle vilkår og betingelser.

 

2.2 Disse generelle vilkår og betingelser stillet til rådighed for slutkunden elektronisk på en sådan måde, at disse nemt kan gemmes af slutkunden på en holdbar databærer og let kan udskrives.

 

2.3 Hvis en af disse betingelser af en eller anden grund ikke er juridisk gyldig, forbliver de øvrige betingelser gældende.

 

3. Tilbuddet

 

3.1 Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller ydelser. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at gøre det muligt for Slutkunden at vurdere tilbuddet korrekt. Når BKF anvender billeder, er disse udelukkende med det formål at præsentere de faktisk udbudte produkter og/eller tjenester. BKF er ikke ansvarlig for åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet.

 

3.2 Hvert tilbud indeholder de nødvendige oplysninger, så det er klart for Slutkunden, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet.

 

4. Aftalen

 

4.1 Aftalen indgås på tidspunktet for accept af tilbuddet af Slutkunden og accept af disse generelle vilkår og betingelser. BKF kan kun behandle ordrer, hvis Slutkunden har identificeret sig klart, fuldstændigt og korrekt i henhold til artikel 10.2.

 

 

4.2 BKF forbeholder sig ret til at afvise bestillinger. Dette er for eksempel muligt i tilfælde af enhver mistanke om lovmisbrug, ond tro, bedrageri, uacceptable kommercielle formål eller i tilfælde af udtømning af leveringen af en bestemt vare og/eller service. BKF er berettiget til at kontakte f.eks. de kompetente myndigheder som led i forebyggelsen af svig.

 

4.3 Ordrer via Webshoppen anses for at være afgivet til ikke-professionelle formål. Disse generelle vilkår og betingelser gælder kun for forbrugere i betydningen af bog VI i lov om økonomisk lov, som indsat ved lov af 21. december 2013 vedrørende indsættelse af bog VI "Markedspraksis og forbrugerbeskyttelse" i lov om økonomisk lov og vedrørende indsættelse af definitionerne, der er særlige for bog VI og af de retshåndhævelsesbestemmelser, der er særlige for bog VI, i bog I og XV i den økonomiske lovkodeks, (Belgian Law Gazette (BS) 30. december 2013; erratum, BS januar 20, 2014, erratum, BS 18. marts 2014, erratum, BS 24. marts 2014). Forhandlere, der ønsker at afgive en ordre til professionelle formål, kan kontakte den kundeservice, der er autoriseret hertil.

 

5. Betaling

 

5.1 Den gældende pris er den pris, der er nævnt på Webshoppen på det tidspunkt, hvor aftalen indgås mellem BKF og Slutkunden. Alle angivne priser er inklusiv 25% moms.

 

5.2 Betalingen skal gå forud for leveringen og foregår via en af følgende betalingsmetoder: Bancontact , Maestro, Visa, Master Card, PayPal.

 

6. Ordre- og betalingsbekræftelse

 

6.1 Ved modtagelse af betalingen sender BKF en ordrebekræftelse og betaling til Slutkunden på e-mail.

 

6.2 I tilfælde af, at Slutkunden skal betale kompensation årligt, modtager Slutkunden denne ordre og betalingsbekræftelse efter betaling af den første kompensation.

 

7. Levering

 

7.1 BKF vil udvise den nødvendige omhu ved vurdering af anmodninger om levering af ydelser.

 

7.2 Installationsadressen, som er indtastet af installatøren ved registrering på Webshoppen , fungerer som leveringssted.

 

7.3 BKF vil udføre accepterede ordrer i overensstemmelse med den aftalte leveringsperiode.

 

8. Tilbagekaldelse

 

8.1 I overensstemmelse med artikel VI 47-52 i lov om økonomisk lov har slutkunden en frist på 14 dage til gratis at fortryde aftalen uden at angive nogen grund.

 

8.2 Den i 8.1 anførte frist udløber 14 dage efter:

1° for serviceaftaler, den dag, hvor aftalen er indgået;

2° for salgsaftaler, den dag, hvor slutbrugeren eller en tredjepart udpeget af slutbrugeren fysisk tager varerne i besiddelse eller:

a) ved bestilling af flere varer, der leveres separat, den dag, hvor slutbrugeren eller en tredjepart udpeget af slutbrugeren, som ikke er transportøren, fysisk tager den sidste vare i besiddelse;

b) i tilfælde af en levering, der består af forskellige forsendelser eller dele, den dag, hvor Slutbrugeren eller en tredjepart udpeget af Slutbrugeren fysisk tager den sidste forsendelse eller den sidste del i besiddelse;

c) for aftaler om regelmæssig levering af varer i en bestemt periode, den dag, hvor Slutbrugeren eller en tredjepart udpeget af Slutbrugeren fysisk tager den første vare i besiddelse.

 

8.3 Slutkunden vil omhyggeligt håndtere det købte produkt i ovennævnte periode. Produktet vil kun blive brugt i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og virkning.

 

8.4 Skabelonformularen til fortrydelse kan downloades her og skal udfyldes og mailes til BKF, til følgende mailadresse: standbyme@daikin.dk.

 

8.5 Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler Slutkunden.

 

8.6 Når Slutkunden udnytter sin fortrydelsesret, opløses alle yderligere aftaler juridisk.

               

8.7 BKF modtager alle betalinger fra Slutkunden med det samme og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor BKF har fået meddelelse om, at Slutkunden ønsker at trække på fortrydelsesretten. BKF refunderer Slutkunden ved hjælp af samme betalingsmetode som slutkunden. Tilbagebetalingen vil ikke medføre omkostninger for Slutkunden.

 

8.8 Slutkunden kan trække på fortrydelsesretten:

8.8.1 ved fuldstændig udførelse af serviceaftalen forudsat at denne udførelse allerede er påbegyndt med slutkundens udtrykkelige samtykke og forudsat at slutkundens udtrykkelige accept af, at fortrydelsesretten udløber efter den fulde implementering af serviceaftale;

8.8.2 hvis Slutkunden udtrykkeligt anmoder BKF om at udføre hastereparationer eller vedligeholdelse (med andre ord inden udløbet af den i pkt. 8.1 anførte periode).

 

9. Garanti

 

9.1 BKF sikrer, at produkterne og/eller ydelserne overholder (1) aftalen, (2) de specifikationer, der er nævnt i tilbuddet, (3) de rimelige krav til anstændighed og/eller anvendelighed, (4) de gældende lovbestemmelser i kraft på den dato, hvor aftalen mellem Slutkunden og BKF træder i kraft.

 

9.2 Ethvert problem eller mangel med hensyn til levering af produkt og/eller service, skade eller kvalitetsmangel skal meddeles skriftligt inden syv dage via bekræftet brev til: BKF-KLIMA A/S, Tempovej 18 – 22, 2750 Ballerup , DANMARK eller via en besked på webshoppens kontaktside eller via mail til standbyme@daikin.dk.

 

9.3 BKF er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge af force majeure, forkert brug eller forkert håndtering af et produkt og/eller en ydelse købt af Slutkunden.

 

10. Underskrift og bevis

 

10.1 Slutkunden accepterer elektronisk bevis.

 

10.2 Slutkunden er personligt og eneansvarlig for nøjagtigheden af alle data, som han eller hun videregiver.

 

11. Varighed og opsigelse

 

11.1 Aftalen starter på tidspunktet for accept af tilbuddet af Slutkunden og accept af disse Generelle vilkår og betingelser og løber indtil udløbet af løbetiden for produktet eller tjenesten, som blev købt af Slutbrugeren som angivet i produktbeskrivelse i Webshoppen .

 

11.2 Aftalen kan til enhver tid opsiges af Slutkunden forudsat at meddelelse gives til BKF ved brug af kontaktsiden. BKF kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning forudsat, at der sendes en meddelelses-e-mail (1) hvis Slutkunden er i misligholdelse med at betale den forfaldne kompensation 30 dage efter afsendelse af en rykker-e-mail og (2) hvis Slutkunden modtager en e-mail til at udføre vedligeholdelse og får udført denne vedligeholdelse inden for en periode på tre måneder.

 

12. Ansvar for brug af Webshoppen

 

12.1 Webshoppen har til formål at give slutkunden generel information om BKFs produkter og aktiviteter. BKF har kun en forpligtelse til at yde efter bedste evne med hensyn til adgang, bestillingsprocessen, leveringen eller andre ydelser.

 

12.2 BKF forbeholder sig ret til at suspendere eller stoppe Webshoppen helt eller delvist på ethvert tidspunkt på grund af vedligeholdelse, opdatering eller enhver anden grund, også uden forudgående varsel.

 

12.3 BKF kan ikke holdes ansvarlig for nogen hindring eller skade forårsaget af brugen af internettet, af en defekt i systemet, for spredning af en computervirus, for oplysninger placeret eller behandlet af tredjemand eller for enhver kendsgerning, der kan anses for som force majeure.

 

13. Beskyttelse af privatlivets fred

 

BKF forbeholder sig ret til at indsamle personlige oplysninger om slutkunden både direkte via indsamling af personlige oplysninger specificeret af slutkunden på tidspunktet for registrering og/eller bestilling, og indirekte ved hjælp af madlavning i overensstemmelse med databeskyttelsespolitikken af BKF.

 

I overensstemmelse med den belgiske lov af 8. december 1992 til beskyttelse af privatlivets fred med hensyn til behandling af personoplysninger og implementeringsdekreterne, har slutkunden ret til at gennemse, ændre og få fjernet disse data til enhver tid, hvis Kunden ønsker ikke længere at modtage information om BKF's aktiviteter. Slutkunden kan ændre sine egne data via sin kontoprofil.

 

14. Intellektuel ejendomsret

 

Webshoppen og alle dele af Webshoppen , herunder indholdet (såsom billeder og tekst) og den anvendte teknologi er BKFs eksklusive ejendom . BKF er ejer af alle immaterielle rettigheder, som f.eks. beskytter værker og fabrikater.

Brugere, der har deres egen hjemmeside, og som selv til rent personlig brug ønsker at etablere et automatisk link mellem deres eget websted og startsiden på Webshoppen, skal bede om det udtrykkelige samtykke hertil.

 

15. Myndighed og gældende lov

 

Denne aftale er underlagt bestemmelserne i belgisk lov. I tilfælde af enhver tvist er det kun domstolene i Bruxelles retskreds, der har myndighed.

 

16. Kontakt

 

I tilfælde af at noget er utilstrækkeligt tydeligt i tilbuddet eller efter bestillingen, kan Slutkunden altid kontakte os for yderligere information via kontaktformularen under kategorien 'Kontakt os', eller ved at sende en mail til standbyme@daikin.dk